Tarcza Antykryzysowa

Katalog możliwości przedsiębiorcy

 • Podstawa prawna: Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
 • W projekcie „Tarczy Antykryzysowej”, zmiany zostały uporządkowane w czterech, następujących rozdziałach:
 1. ZABEZPIECZENIE MIEJSC PRACY I DOCHODÓW PRACOWNIKA
 2. POPRAWA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW
 3. ODROCZENIA W REALIZACJI NIEKTÓRYCH OBOWIĄZKÓW
 4. ROZWIĄZANIA UMOŻLIWIAJĄCE I USPRAWNIAJĄCE REALIZACJĘ ZADAŃ
 • Na potrzeby niniejszego opracowania autorzy utrzymają powyższe ramy,
 • W pkt V i VI . zostaną przedstawione „pozostałe ułatwienia”, które nie wynikają wprost
  z omawianego projektu,
 • Autorzy niniejszego opracowania skupią się na najistotniejszych aspektach projektu, pomijając te, które, w ich opinii, mają mniejsze znaczenie praktyczne dla Przedsiębiorców.

Podsumowanie najważniejszych zmian

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Tarcza 2.0 stanowi rozszerzenie i uzupełnienie Tarczy 1.0, która została wprowadzona Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

W poprzednich opracowaniach dotyczących Tarczy Antykryzysowej 1.0, sporządzonych przez Zespół Kancelarii, zostały szczegółowo opracowane formy wsparcia przedsiębiorców oraz tryby ubiegania się o wynikające z nich świadczenia.

Niniejsze opracowanie uwzględnia zmiany, które zostały wprowadzone do dotychczasowych form wsparcia (z pominięciem ich charakterystyki, która stanowiła przedmiot innych opracowań) oraz wskazanie nowych instrumentów wsparcia.

Zmiany wprowadzone przez Ustawodawcę, zostały przedstawione w formie tabel, wskazujących stan prawny przed i po wprowadzeniu Tarczy Antykryzysowej 2.0.